چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 338

اموزش مجدد فلزیاب بعد از اموزش اولیه فلزیاب تفاوتی برای اپراتور نخواهد داشت زیرا اطلاعاتی را که در زمان اموزش فلزیاب ارائه میگردد مطالبی پایه ای یا عمومی فلزیاب میباشد و هر اپراتور به نسبت نوع فعالیت خود باید با سیستمها فلزیاب تمرین نماید تا در موارد مربوط به فعالیت خود دست یابد.